MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVNÍ
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
ústředna: 221097111, fax 224216027

Pan
Jiří Hrdina
Bělehradská 61/573
120 00 Praha 2
V Praze dne 23. 8. 2004
R: 1008/2004
Vyřizuje: Havlík

ROZHODNUTÍ

Odbor správní Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, rozhodl dne 23. 8. 2004 po provedeném řízení podle zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, a zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Podle ust. § 16 písm. b/ v souladu s ust § 18 odst. 1 písm b/ zák. ČNR č. 200/90 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se z obecného zájmu vyslovuje jako ochranné opatření zabrání věcí, a to 4 ks šroubováků s plastovou rukojetí a 2 ks šroubováků s dřevěnou rukojetí, jelikož věci nenáleží pachateli přestupku, ale jsou majetkem nezjištěné osoby.

Odůvodnění:

Na základě oznámení Městské policie hl. m. Prahy, Opletalova 19, Praha 1, ze dne 9. 6. 2004 bylo zjištěno, že dne 8. 6. 2004 v 16,50 hod. pachatel přestupku v Praze 1 na Václavském náměstí se pokusil za použití šroubováků demontovat šrouby zachycující řetěz, který ohraničuje sochu sv. Václava, kdy při svém jednání neuposlechl výzvy veřejného činitele, při výkonu jeho pravomoci, čímž se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 odst. 1 písm a/ zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V rámci prováděného správního řízení bylo dne 22. 7. 2004 zjištěno, že věci odebrané Městskou policií hl. m. Prahy, Opletalova 19, Praha 1, dne 8. 6. 2004 nepatřily pachateli přestupku, ale neznámé osobě, jejíž totožnost se však správnímu orgánu nepodařilo zjistit. Proto odbor správní z obecného zájmu a z důvodů, aby nikdo neměl z přestupku majetkový prospěch a za splnění podmínek dle přestupkového zákona, rozhodl o zabrání odejmutých věcí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru.

Vlasta Vítková
vedoucí odboru správního