Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání
Krátká 10
100 00 Praha 10

na adrese: info@czech-tv.cz je kopie podnětu určena přímo do rukou generálního ředitele pana Jiřího Janečky

Věc: Podnět k šetření neobjektivního a nevyváženého zpravodajství ČT, jakož i dalších televizních stanic a veřejnoprávního rozhlasu ze dne 17.11.2004 a následujících dní, a to i ve vztahu k přímému přenosu propagandistické megashow na Národní třídě - podnět zpracován pomocí Popisu obvyklého postupu (činností) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti

1. Základní informace k věci

Použitý pojem věc se plně kryje s doporučeným pojmem životní událost.

V souvislosti s událostmi dne 17. listopadu 2004 se na nás obrací lidé včetně ústavních činitelů, neboť v českých mediích podstatné události z tohoto dne byly zamlčeny, resp. překrouceny, a to až na výjimku zásluhou Martina C. Putny, jehož popis a komentář těchto události byl prezentován v LN, a to částečně v rubrice, ve které se nemusí jednat o názory redakce. Jest poněkud paradoxní, když skupina účastníků a svědků těchto událostí musí pomocí internetu v mezích svých možností suplovat činnost především pak veřejnoprávních medií.

S dostatečným předstihem studentské hnutí začalo připravovat k 15. výročí 17. listopadu 1989, jakož i 65. výročí událostí z roku 1939, manifestaci Dopředu byla známa i trasa studentského průvodu, která kopírovala trasu z roku 1989, avšak tentokrát studentský průvod neměl skončit n Národní třídě, avšak symbolické vyvrcholení manifestace bylo naplánováno u sochy sv. Václava.

Souběžně s tím, a to především od data 8.11.2004 byla intenzivně připravována u příležitosti 17. listopadu 2004 na Národní třídě akce, která jednoznačně měla sloužit k oslavě desetiprocentního vítězství a pro kterou nejen my máme označení taškařice či blbá, uřvaná a nevkusná akce (Jaroslav Hutka). K zjednodušení budeme pro akci na Národní třídě nadále používat označení taškařice.

Dle připraveného plánu byla studentská demonstrace zahájena na Albertově, kde promluvil Ladislav Smoljak a Martin C. Putna. Zde studentští organizátoři upozornili i na souběh obou akcí s tím, že je dohodnut volný průchod studentské demonstrace přes Národní třídu, avšak že je nutno, aby účastníci byli obezřetní vůči případným provokacím.. Posléze se studentský průvod vydal po trase z roku 1989 na svojí cestu. U Národního divadla na počátku Národní třídy byla krátká zastávka sloužící k pietnímu zapálení svíček. Posléze se studentský průvod vydal po Národní třídě proti dopředu připravenému, oslnivému světlu obřího reflektoru na tribuně pořadatelů taškařice, přičemž u účastníků studentské demonstrace vznikl zákonitě dojem, jako by byli u výslechu.

Čelo studentského průvodu poklidně prošlo Národní třídou, avšak podstatná část studentského průvodu byla za přímého přenosu ČT na Národní třídě uzavřena organizátory taškařice, aby takto zadržení účastníci studentské demonstrace dodali žádoucího listopadového lesku taškařici na Národní třídě = oslavě desetiprocentního vítězství a oslavě patnácti let tunelování v ČR. Tak se i stalo, když při projevu Pavla Béma kamery ČT zabíraly v přímém přenosu zcela zaplněnou Národní třídu, přičemž pouze hrstka vpředu představovala skutečné návštěvníky této taškařice. Stejně tak v přímém přenosu Jungmannovou ulicí mizelo čelo studentského průvodu, které bylo proti zadrženému zadnímu voji průvodu méně početné, čímž měl byt dokladován poměr účastníků obou akcí, a to ve prospěch organizátorů taškařice a toto mělo sloužit k dovršení oslav desetiprocentního vítězství, aby toto vítězství bylo hodnoceno všeobecně jako šestatřicetiprocentní. Inu tunelovat lze vše včetně ideálů studentského hnutí a jak se trefně vyjádřil Jaroslav Hutka, na Národní třídě se jednalo o pokus nabagrovat si politického zlata z toho, co se stalo před patnácti lety.

Ke cti zadržených účastníků studentské demonstrace slouží, že doprovodili slavnostní projev Pavla Béma pískotem a prezentací základní myšlenky studentské demonstrace: "Není koho volit!" Díky moderní technice se podařilo zadržené části studentského průvodu spojit pomocí mobilu s čelem, které se zastavilo v Jungmannově ulici a studentští organizátoři se vydali společně Johnem Bokem zpět na Národní třídu, kde John Bok svým razantním vniknutím na tribunu ke značnému překvapení zkoprnělých pořadatelů, moderátorů a účastníků taškařice uchopil v přímém přenosu mikrofon i s rukou Pavla Béma a důrazně požádal o uvolnění průchodu pro nezákonně zadržované účastníky studentské demonstrace, kteří ani v nejmenším nechtěli dodávat listopadového lesku a úspěchu taškařici na Národní třídě.

Následně se obě části průvodu spojili a společně dorazily k soše sv. Václava, kde je mezi hosty očekával se svojí kytarou Jaroslav Hutka, který po projevech Šimona Pánka, paní Šiklové a pátera Halíka pozdravil studentskou demonstraci svými písničkami. Přestože byl u sochy sv. Václava a přestože odmítl dávno před 17.listopadem svojí účast na taškařici na Národní třídě, byla jeho účast na Národní třídě zcela nestydatě prezentována jak organizátory taškařice, tak i ČT, kdy v přímém přenosu účast nezúčastněného Jaroslava Hutky ohlásila i moderátorka a po skončení ČT pokračovala ve svých nestydatých lžích a na obrazovku napsala, že tam Jaroslav Hutka byl. I on měl sloužit organizátorům taškařice a oslav desetiprocentního vítězství k dodání potřebného listopadového lesku. Myslíme si, že pokud organizátoři taškařice potřebovali pro oslavu svého desetiprocentního vítězství klaku, měli si smluvně najmout řádně vyškolený kompars z TV Nova.

Je příznačné, že ČT se rozhodla pro akci na Národní třídě = pro oslavu patnácti let tunelování, korupce, klientelismu a všelijakých politických čachrů. Je příznačné, že u sochy sv. Václava nebyla ani jediná česká televize a byla zde pouze německá ADR. Je příznačné, že ČT se rozhodla v přímém přenosu prezentovat, jak výročí 17. listopadu oslavuje estebák Ondřej Hejma. Bohužel v rámci nastupující neonormalizace, kdy je na jednu stranu široce prezentován kdejaký pšouk tzv. celebrit včetně Aničky Dajdou a kdy na druhou stranu mizí z programového schématu veřejnoprávní televize oblíbené a sledované kritické pořady jeden po druhém; je příznačné, že nejen ČT, která ve svém přímém přenosu vysílala souboj Johna Boka se značně zkoprnělým Pavlem Bémem na tribuně pořadatelů taškařice, ale i další česká media kromě zmíněného příspěvku Martina C. Putny, nepovažovala za vhodné se vyjádřit ve svých zpravodajstvích ani k souboji za osvobození zadržované části studentské demonstrace a ani především pak k amorálnosti pořadatelů taškařice s cílem zneužít odkazu 17. listopadu a studentskou demonstraci, jakož i všeobecně uznávaného věhlasu a renomé osob jako Jaroslav Hutka ke zcela amorální a nestydaté snaze pořadatelů kolem Pavla Béma vytunelovat odkaz 17. listopadu pro své mrzké propagandistické cíle a nahrabat si tak na krví zkropené Národní třídě laciný politický kapitál.

Je příznačné, že s podobnými politickými šmejdy jsme se od stejné skupiny lidí dočkali i v rámci nedávných voleb. Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci neregulérnosti senátorských voleb v obvodu Praha 11 ze strany ODS. K podobným excesům došlo i ve volebním obvodu, ve kterém zvítězil Jaromír Štětina (myslíme si, že se jednalo o Prahu 10?), ale i v obvodu, kde zvítězil Karel Schwarzenberg a ve kterém před senátorskými volbami mladí konzervativci při příležitosti odhalení pomníku rozdávali zúčastněným letáky poškozujícími nekorektně konečného vítěze a přímého účastníka tohoto slavnostního aktu. Inu v rámci prezentovaného požadavku na všeobecné zapomnění se po občanech ČR chce, a to i za pomocí veřejnoprávních medií, aby hodnotili veškeré chování členů a příznivců ODS, jako morální, normální a plně v mezích zákona; kdy amorálním a nezákonným se to stane teprve tehdy, když se ekvivalentních činů dopustí lidé mimo okruh ODS.

Je příznačné, že v rámci značně nevyváženého zpravodajství je v médiích věnována pozornost osobám jako Grebeníček, Miroslav Štěpán a Zifčák, kdy minimálně vystoupení posledního jmenovaného naplnilo skutkovou podstatu minimálně jednoho trestního činu - srovnejte s rychlostí zahájení trestního stíhání kreslíře Štěpána Mareše ohledně jeho parodie nevkusného billboardu ČSSD. Je tedy příznačné, že v rámci značně nevyváženého zpravodajství naopak není věnována pozornost vystoupení a návrhům senátora Martina Mejstříka a podobných iniciativ, kdy je nutné k překonání schizofrenního stavu buďto zrušit všechny komunistické strany a organizace a nebo zrušit zákon o zločinnosti komunismu.

Není nikterak omluvitelné, že informace, co se stalo 17. listopadu 2004, tj. patnáct let poté, se šíří undergroundovým způsobem, a to nejen mezi občana, ale takto získali informace i někteří ústavní činitelé.

I když ČT ve svém zpravodajství uvedla zmínku o studentské demonstraci ze dne 17.11.2004, považujeme zpravodajství ČT ze dne 17.11.2004 a následujících dnů za nevyvážené a neobjektivní. Od ostatních českých televizních stanic již vyváženost a objektivitu jejich zpravodajství, a to včetně sportovního již v podstatě ani neočekáváme, neboť ty se živí balením reklam do všelijakých, a to i pochybných pořadů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem za stavu, kdy byla prostřednictvím ČT vysílána v přímém přenosu nechutná politická propaganda goebelsovského ražení včetně nezákonného zneužití studentské demonstrace, jejíž část byla omezována na svém ústavním právu vyjádřit svůj názor, tj. účastnit se nerušeně a kompaktně studentské demonstrace po celou dobu, jakož i poškození dobrého jména a cti lidí jako Jaroslav Hutka, jenž se k pozvánce, kterou odmítl, vyjádřil, že se mu udělalo blbě od žaludku, když viděl na pozvánce, do jaké party lidí se dostal a pro jaké laciné a nechutné cíle bagrování politického zlata jeho účast na taškařici na Národní třídě měla případně sloužit a kdy naopak ČT ignorovala vyvrcholení studentské demonstrace u sochy sv. Václava.

2. Oprávněna osoba podávající věc k projednání:

Ladislav Nešpor, Rooseveltova 71/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou - občan ČR
Zpracovatel podnětu: Ing. Jiří Nešpor, Rooseveltova 71/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Vymiňujeme si, že se k projednávání věci mohou přidat i další osoby přímo dotčené touto věcí.

3. Podmínky a postup pro řešení věci:

Požadované informace vyplývají z bodu 4. tohoto podání.

4. Návrh řešení věci

Na základě těchto skutečností žádáme, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila ve věci neobjektivního zpravodajství s ČT, resp. i s dalšími televizními stanicemi, jakož i veřejnoprávním rozhlasem správní řízení.

Důkaz:
- Záznam z televizního přenosu taškařice na Národní třídě.
- Záznam ze zpravodajství ČT ze 17.11.2004 a následujících dní
- Naše svědectví - viz podání
- Přiložená část vyjádření Jaroslava Hutky, která se týká událostí ze 17. listopadu 2004
- Přiložené vyjádření poslankyně Táni Fischerové.
- Další svědectví organizátoři studentské demonstrace, John Bok, Jaroslav Hutka, Taťána Fischerová..

Kromě obvyklého postupu platného pro navrhované správní řízení, který je plně v kompetenci Vašeho úřadu, požadujeme, aby ČT vzhledem ke zcela nevyvážené propagandě zájmů určité skupiny lidí, jejichž činnost často na občany působí dojmem, jakoby se jednalo o politickou odnož organizovaného zločinu, uvedla ve vztahu k událostem ze dne 17.11.21004 v hlavním vysílacím čase, tj. ve zpravodajství od 19.15 hod. následující omluvu, a to včetně šotu ze zásahu Johna Boka na tribuně: "ČT se omlouvá svým divákům, že dne 17.11.2004 podala v návaznosti na přímý přenos z Národní třídy neúplné, nevyvážené a neobjektivní zpravodajství, když zamlčela informace o tom, že akce na Národní třídě měla sloužit výhradně k propagandě ODS a když zamlčela informace o tom, že na Národní třídě byla organizátory a účastníky megashow na Národní třídě nezákonně zadržena podstatná část předem nahlášené studentské manifestace, aby její účastníci dodali organizátorům akce na Národní třídě potřebného listopadového lesku. "

Nevíme, zda se k našemu podnětu připojí i Jaroslav Hutka, osobně bychom považovali za žádoucí a ze strany ČT i za slušné, aby výše navrhovaná omluva obsahovala i omluvu vůči jeho osobě v následujícím smyslu: "ČT se omlouvá zároveň panu Jaroslavu Hutkovi, který s dostatečným předstihem odmítl pořadatelům účastnit se dne 17.11.2004 megashow na Národní třídě, neboť jednak již předtím přislíbil účast na studentské manifestaci, která za jeho účasti vyvrcholila u sochy sv. Václava a jednak pro něho bylo morálně neúnosné zúčastnit se této megashow ve složení naplánovaném jejími organizátory. Přesto moderátorka ČT jeho účast na této megashow nahlásila a po skončení přímého přenosu bylo jeho jméno uvedeno i v titulcích."

Považujeme za žádoucí, aby ČT ze svého vlastního rozhodnutí přispěla k objektivizaci informací o událostech ze dne 17.11.2004 a při kladném postoji ČT k dodatečné nápravě toho, co 17.11.2004 zpackala, bychom uvítali kdyby se toho za studentskou demonstraci zúčastnili její organizátoři, Jaroslav Hutka, John Bok a páter Halík. Je nutno vzít do úvahy, že druhá strana dostala dostatečný prostor v přímém propagandistickém přenosu, avšak i účast lidí jako Pavel Bém, jakož i moderátorek přenosu považujeme za žádoucí a prospěšnou.

5. Věcně příslušný úřad k řešení věci

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

6. Doklady a informace

Identifikace podávajícího vyplývá z bodu 5. tohoto podání a lze jí i ověřit telefonicky na čísle 495486617. Identifikace zpracovatele podnětu viz bod 5. tohoto podání, lze telefonicky ověřit na čísle 603210546 a použité e-mailové adrese. Předané osobní údaje podléhají zákonu 101/2000 Sb.

7. Předepsané formuláře

Nejsou stanoveny.

8. Správní a jiné poplatky

Nejsou stanoveny.

9. Lhůty k vyřízení

Dle jednacího řádu rady pro rozhlasové a televizní vysílání a správního řádu.

10. Další účastníci věci

Dotčené osoby: za diváky - navrhovatel (podávající) a zpracovatel - mohou se přidat i další, Jaroslav Hutka, John Bok - Spolek Šalamoun, organizátoři a účastníci studentské demonstrace, Lída Rakušanová, poslankyně Táňa Fischerová a další.

Další účastníci řízení: ČT, TV Nova, Prima, ČRO, moderátoři megashow na Národní třídě: Ivone Přenosilová.

11. Další požadavky

Nejsou stanoveny

12. Možnost využití elektronické služby

Pro tyto účely využita stanovená elektronická adresa info@rrtv.cz.

V Chlumci nad Cidlinou dne 4. prosince 2004

Ladislav Nešpor v.r.
Rooseveltova 71/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Kopie: dle adresáře v elektronické poště + John Bok na elektronické adrese SpolekSalamoun@SpolekSalamoun.cz


Monika Satavova
asistentka poslankyne T. Fischerove
Snemovni 4
118 26 Praha 1

----- Postoupila Monika Satavova/US/Snem/CZ dne 22.11.2004 14:50 -----
Táňa Fischerová, 18.11.2004 22:39:17:

Vážený pane Nešpore,
děkuji Vám za informaci, byla jsem na Novotného lávce a tak jsem netušila, co se dělo na Národní.
Dokud existují lidi, jako jste Vy a studenti, kteří reagují na manipulaci, vidím tady naději.
Moc Vás zdravím, Vaše Táňa Fischerová


Odesílatel: Jiří Nešpor
Předmět: 4. český odboj
Datum: 30. listopadu 2004, 9:07:42

V rámci určité malichernosti mezi občanskými strukturami, kdy do voleb jsou z nadějné strany najednou dvě rozhádané straničky a kdy jsme se setkali i s malichernou a poněkud ješitnou kritikou toho, že pro svojí činnost používáme název 4. český odboj, rozhodli jsme se dát toto označení plně k dispozici tak, jak jsme již předtím obohatili český slovník o pojmy Občas demokratická strana, duchovní taťka českých tunelářů, kleptokratický režim, ekonomická genocida apod., neboť veřejně takto prohlašujeme, že nemáme pražádné ambice si uzurpovat námi použivané označení 4. český odboj.

I za tímto účelem jsme se rozhodli předávat dalším diplom s čestným členstvím ve 4. českém odboji, kdy je na rozhodnutí každého, zda se bude považovat za právoplatného člena 4. českého odboje, tzn. i s právem udělovat čestné členství ve 4. odboji i dalším osobám. Za tímto účelem jsme se v pátek v rámci mise do jižních Čech stavili neohlášeni v ulici Na Zderaze 14, avšak Jaroslav Hutka nebyl doma. Včera jsme předali jedno čestné členství v Českém Krumlově člověku, který zde zakládal OF a původních dohodnutých 15 minut se změnilo na dvouhodinovu debatu o stavu dnešní společnosti. Debata by trvala déle, ale náš člen již musel utíkat na autobus ku Praze.

Zde jsme další čestné členství předali v Balbince geniálnímu guvernerovi Jiřímu Hrdinovi za jeho plamnný přednes Nerudovy básně "Jak lvové bijem o mříže" a odvážná a jasnozřivá slova: "Šroubujmež!" a především pak za dlohodobý přínos pro rozvoj demokracie a občanských práv a svobod v ČR.
Pokud by se někdo ptal, jakým právem, tak právem jimž jsme posvětili čestné členství Jiřího Hrdiny poklepáním na jeho rameno. Zjistili jsme, že známý český buditel, badatel a plagiátor Václav Hanka tento starobylý symbol práva vztahoval k osobě Vojtěcha z rodu slavnikovců, známého pod označením svatý Vojtěch, kterého lze právem považovat za prvního disidenta v dějinách české státnosti.

Nyní se dostáváme k tomu, proč píšeme. Dalším členům BPS a jejím příznivcům by mohlo být líto, že toto čestné členství sami nedostali. Tímto chceme připomenout, že včerejším slavnostním aktem bylo na Jiřího Hrdinu přeneseno i právo udělovat čestné členství i dalším osobám. Za tímto účelem vám pošleme i šablonu, případné změny jsou možné, pouze si myslíme, že by měl být zachován symbol s pomněnkou. Podrobným studiem problematiky kolem pomněnky (Pomni, abys nezapomněl!) alias nezabudky jsme dospěli k závěru, že tradice spojované s touto květinkou budou mít kořeny u starých Keltů. V němčině se pro pomněnku používá název Vergissmeinnicht, v angličtině forget-me-not a jest nanejvýš pravděpodobné, že kultovní význam této rostlinky: "Nezapomeň na mne", roztahali po Evropě Keltové.

Vysoce si ceníme toho, že Jiří Hrdina měl neskonale větší radost z toho, že jsme předali čestné členství in memoriam i Karlu Krylovi, než z vlastního jmenování. K tomu jsme se rozhodli, neboť si myslíme, že jednou z příčin jeho smrti byla deziluze, že i ideály lze vytunelovat a již tady s těmi gaunery nechtěl být. Při předání čestného členství pro Karla Kryla jsme konstatovali, že si myslíme, že v Balbínce je to nejlepší a nejvhodnější místo pro jeho uložení. za tímto účelem připomínáme, že Jiří Hrdina slíbil, že ho nechá zarámovat a pověsí ho vedle čtyřportrétu Karla Kryla.

Uvítáme, když udělováním čestného členství 4. českého odboje dalším osobám přispějete k šíření naší společné veselé revoluce, která však ve svých důsledcích by mohla mít větší důsledky než vytunelovaný samet.

S přátelským pozdravem
Za 4. český odboj Ladislav Nešpor


Výcuc ze žádosti o interpelaci ministra Pavla Němce ze dne 19. 12. 2004

Lze jen opět souhlasit s názorem senátora Mejstříka, že soudci s kontinuitou na komunistický způsob myšlení ve značné míře rozhodují zcela neomylně podle předpokládané poptávky momentálně vládnoucí garnitury, neboť tak se to naučili za minulého režimu a jinak to v podstatě ani neumí. Toto je bezesporu projevem klientelismu, který je jednou z nejhorších forem korupce, protože jej prakticky nelze dokázat. I když nepopíráme, že celá řada soudců je poctivá a skutečně nezávislá, jsme poněkud skeptičtí i vůči soudcům bez vazeb na komunistický režim, neboť jsme toho názoru, že mezi nimi jsou i osoby bez jakékoliv soudnosti, úcty k právu a pokory k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Tento stav velice dobře vystihuje nedávno mediálně prezentovaný názor známého soudce Berky, přičemž úvodní invektivy vynecháme a podle tohoto názoru, pokud je toto hodnocení objektivní, soudce Berka vyjádřil své soudcovské krédo lapidárně slovy: "Pojď, vole, naděláme prachy."

V tomto ohledu nejsou bez zajímavosti informace, které jsem v souvislosti s návštěvou podatelny Okresního soudu v HK následně vyslechl v hradecké restauraci Na Růžku. Zde jsem si známému lehce posteskl, jak se mnou soudy zametají a od sousedního stolu se ozval neznámý muž, který mi řekl: "Čemu se divíš, vždyť každý v Hradci ví, že spravedlivého rozsudku, ať u Okresního soudu či Krajského soudu, se dočká pouze ten, kdo řádně zaplatí." Jeho spolustolovník a kolega ho doplnil: "Podívej se, my jsme ze stavební firmy a dobře vidíme, jaké luxusní paláce si nechávají stavět někteří místní soudci, na které si nemohli vydělat.. Je to jako ve fotbale, kde se to již do značná míry provalilo, ačkoliv šéfové kopané nám po dlouhá léta tvrdili, že korupce ve fotbale neexistuje. Proč by sudí v kopané pískal za 10 až 15 tisíc za zápas, když mohl pískat za 100 až 150 tisíc za zápas, navíc nezdaněné a lehce si z toho postavit tři, čtyři baráky? Za takové peníze bych si i já osobně nechal každý týden vcelku klidně nadávat do černejch sviní. A u soudů je to stejné. Zaplať a oni ti to odpískají, jak budeš potřebovat." - konec citace

Při zohlednění objektivně kritické situace našeho soudnictví a právního řádu a informace z vystoupení senátora Mejstříka: "Je tristní, že soudci požadují zvyšování pravomocí v podobě soudcovských samospráv - současně ale odmítají nést odpovědnost za svá vadná rozhodnutí.", jakož i s ohledem na výše uvedené informací, na základě kterých řada soudcovkých rozhodnutí není pouze vadná, ale má vysloveně kriminální charakter, je žádoucí považovat následující požadavky senátora Mejstříka jako minimální východiskou z kritického stavu naší justice:
- Bezpodmínečně se musí zlepšit práce justice. Musíme ctít její nezávislost. Na druhou stranu - soudci nejsou bozi, ani polobozi. Ústavní soud dovodil, že pokud jsou právní závěry soudu v extrémním nesouladu se zjištěnými skutečnostmi, je nutno taková rozhodnutí považovat za protiústavní. Justice musí sloužit právu a demokracii. Kdo to za 15 let nepochopil, nechť je odejit.
Soudci musí být schopni přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí. Musí skončit trapná hra na právní positivismus zakrývající bezradnost, pohodlnost a neschopnost soudců. Nepřijmou-li soudci princip přirozeného práva, nikdy zde nevznikne právní, demokratický

Osobně si myslíme, že nestačí ke zlepšení kritické situace našeho soudnictví soudy debolševizovat či se vypořádat s pohodlností či neschopností některých soudců, ale že je nutné českou justici plošně i dekriminalizovat. Jelikož protikorupční tažení v české kopané, resp. i v některých dalších kauzách odhalilo slabé stránky používání mobilů pro podobné účely, kdy navíc jejich odposlechy povolují soudci, vidíme za stavu doživotního jmenování soudců řešení v jejich majetkových přiznáních a v plošném nasazení policejních agentů - provokatérů, aby se oddělilo zrno od koukolu a došlo k žádoucímu očištění = dekriminalizace soudcovského stavu, tj. oddělení poctivých a skutečně nezávislých soudců od těch, co se jako ctihodní pouze tváří a svoji nezávislost a čest zaprodali klientelismu, jakož i v rámci případné korupce osobnímu mamonu a prospěchu

Bez zásadního řešení kritické situace české justice bude klidně dál soudit soudkyně, která odsoudila Pavla Wonku a v důsledku jejího amorálního činu byl odsouzen i jeho bratr Jiří Wonka. Bez řešení kritické situace české justice budou soudci odkojení marxismem a leninismem pořádat za zavřenými dveřmi vendety s lidmi jako Vladimír Hučín, kdy soudce své jmenování do senátu uvítá slovy, jak si na něm = Vladimíru Hučínovi smlsne a kdy předseda senátu nechá za použití toho nejhrubšího násilí vyvést ze soudní budovy protestující příslušníky protikomunistického odboje = vesměs staré a nemohoucí lidi, což si v soudní budově nedovolil ani bolševik. Bez řešení kritické situace české justice především pak poroste počet prohraných kauz u Evropského soudu ve Štrasburku a ostuda českého státu, že zde vládne právní chaos a bezpráví.

Obecně moje podání směřuje mj. k tomu, aby v rámci žádoucího zlepšení kritické situace české justice byla minimálně v oblasti obchodních závazkových vztahů mezi podnikateli a osobami nepodnikajícími ctěna otázka mravnosti. Jde o to, aby tyto smlouvy nebyly paušálně brány jako dogma = vždyť jste podepsal, ale aby při vzniklých sporech byla posuzována otázka, zda tyto smlouvy jsou v souladu se zákonem, zda zákon neobchází, jakož i zda jsou v souladu s dobrými mravy. Výkon práva, který striktně s klapkami na očích vychází z nemravných smluv, ve své podstatě nemůže být jiným než opět nemravným. Je nutno zohlednit souvislosti těchto smluv počínaje běžnou skutečností, jak se nepodnikající osoba mohla seznámit v průběhu patnácti minut s osmdesáti stránkami formátu A4 všeobecných obchodních podmínek, které navíc dostala až po podpisu individuálního listu obchodní smlouvy a vyplnění dalších dokladů, když již ve své naivní důvěřivosti v poctivost = mravnost druhé strany = podnikatele a menším právním vědomím na individuálním listu smlouvy podepsala mj. klauzuli, že byla seznámena s textem VOP, které jsou nedílnou součásti smlouvy a že s nimi bez výhrad souhlasí? V zájmu mravnosti by měly být posuzovány i různé skryté či poloskryté dodatky, a to včetně velikosti písma, zda nepodnikající osoba měla vůbec šanci je při stavu svého zraku zaregistrovat. Pokud by soudy začaly vyhánět nemravné podnikatele, a to se všemi dopady včetně úhrady soudních poplatků a podnětu k trestnímu stíhání za pokus o neoprávněný majetkový prospěch, zákonitě by se vytvořily předpoklady k vytvoření stavu, kdy podnikatele by úzkostlivě ctili ustanovení, že smlouva s nepodnikající osobou nesmí vést k zhoršení jejího právního postavení, což těm skutečně poctivým by nemělo činit pražádných potíží a naopak šizunkové by byli vykázáni mimo obchodní trh.


Datum: 15. prosince 2004, 19:59:56

Tož, pane Hutko,
zajisté se shodneme, že při zohlednění polohového vektoru Jiří Hrdina z lidí kolem BPS představuje ten nejstabilnější pilíř této budoucí státotvorné strany, neboť souřadnice jeho výskytu jsou totožné, resp. pouze diferenciálně odlišné od souřadnic barového pultu Balbinovy poetické hospůdky. K jeho stabilnímu postavení bezesporu přispívá i to, že je ošlehán větry ventilátoru výše jmenovaného svatostánku opravdové kultury.
Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli dát široké veřejnosti k dispozici myšlenky 4.českého odboje, a to i prostřednictvím udělování čestného členství ve 4.českém odboji; neboť nemáme pražádné ambice uzurpovat si podstatu tohoto novobuditelského hnutí, jakož i nemáme žádné ambice ovládnout jeho vůdčí pozice, kdy naopak se hlásíme ke každodenní mravenčí buditelské práci, v rámci které se snažíme lidem ukazovat, co si při obhajobě svých práv mohou dovolit = co si nemusí nechat líbit, a to včetně rizik, že pravděpodobně jsme zařazeni na seznamu extrémistických hnutí, což je v paradoxu ke skutečnosti, že četné reakce především pak senátorů začínají slovy Vážený pane a kdy náš podnět byl i rozšířen mezi všechny členy Senátu; tak v této chvíli jsme dopředu neohlášeni zcela logicky zastihli Jiřího Hrdinu v bezprostřední blízkosti mateřských cecíku pípy barového pultu Balbínky.
Naopak vzhledem k Vaší činorodosti a značnému akčnímu rádiusu, jakož i výrazným změnám vektoru rychlosti Vaší polohy se nám nepodařilo již po dvakráte Vás zastihnout, abychom Vám předali osvědčení o čestném členství ve 4. českém odboji, čímž nesledujeme pražádné odměňování, alebrž semknutí buditelských snah. Dovolíme si Vám tedy navrhnout, že bychom Vás pod starým známým: "Do třetice dobrého." okradli, a to o patnáct minut Vašeho vzácného času. Jest nám známo, že tuto sobotu, tj. 18. prosince máte mít společně s Radimem Hladíkem koncert U Cikána v Hradci Králové. Jelikož nejpravděpodobněji Vaše kulturní mise povede kolem Oškobrhu přes Chlumec nad Cidlinou, chtěli bychom Vás tímto poprosit, zda byste nezvážil odjezd o oněch 15 minut, resp. dle vašeho uvážení i o něco více, což by vytvořilo prostor, abychom Vám v chlumecké restauraci U Jelena mohli slavnostně předat osvědčení o čestném členství ve 4. českém odboji, neboť vy si ho bezesporu zasloužíte.
Pro tento účel Vám zasíláme i itinerář k dohledání této restaurace:
P = vpravo, L = vlevo.
P - benzinka, kruháč, L zámek Karlova koruna, sjezd z kopce, semafor, esíčko, semafor, P kostel svaté Voršily s vánočním osvětlením, P za ním park se sochou V.K.Klicpery, L vánočně osvětlená radnice + P vánoční výzdoba na stanovišti dálkových autobusů, křižovatka P odbočka na Přelouč a zde u morového sloupu P "výstavný" PENNY MARKET a zde i záchytné parkoviště, neboť L přes silnici restaurace U Jelena - záchytný bod pro případné přejetí P vánočně osvětlená budova majorátu u mostu přes Cidlinu.
V případě souhlasu prosíme o přibližný čas setkání a pro tyto účely je k dispozici k vyladění přesného času mobil xxx xxx xxx
Tož, to by mohlo stačit a tešíme se na naše případné setkání.
S pozdravem Ladislav Nešpor

Datum: 2. ledna 2005, 12:34:44

Vážený pane Nešpor,
tak jsem se připravil o diplom. Když tenhle dopis došel, došlo ještě mnoho jiných a práce byla hromada, a když jsem zjistil, že ten Váš dopis je poněkud dlouhý, a já byl netrpělivý, tak jsem se rozhodl, že si ho přečtu, až na něj budu mít čas a náladu a vyřizoval jsem předvánoční nevyhnutelnosti. Takže jsem si celý dopis dočetl až dnes, a tak mě napadlo, že asi už v té restauraci nečekáte. Nu což, stejně už jsem vypil skleničku šípkového vína, co vyrábí moje žena, a nikam bych netrefil. Takže příště - Jaroslav Hutka

Datum: 5. ledna 2005, 22:23:29

Vážený pane Hutko,
jsme plně přesvědčeni, že Vámi konstatované někdy příště se blíží a že Vás náš diplom po zásluze dostihne. Skutečně jste uhodl, že na Vás U Jelena již nečekáme. Mezitím jsme stačili bezalkoholově prožít Silvestra, neboť naší protivníci na nás seslali zákeřnou virózu, která se však tvářila, jako že se jedná o žlučníkové potíže z vánoční přežranosti, kdy zvracení vyvolával již pouhý pohled na jídlo.
Ještě předtím jsme si stačili opětovně potvrdit neotřesitelné postavení Jiřího Hrdiny, kterého jsem dne 28.12.2004 při návratu z mise do jižních Čech našel v 17.50 hod v blízkosti kapitánského můstku u barového pultu Balbinky. Vzhledem k tomu, že mezi svátky Balbínka měla otevřeno od 18.00 hod pouze s tím rozdílem, že byl v tento čas ještě v civilu. Následně jsem byl svědkem, jak strdnatě, s politickým rozhledem a diplomacií odolával v sekretariátu BPS tlaku svého syna a své ženy ve věci pejska, kdy pragmaticky střídal proti a pro, proč se pořízení pejska vyhnout.
Jinak ve věci naší iniciativy při podání RRTV jsme dosud neobdrželi informace. V souvislosti s tím jsme prvotně toto podání adresovali gen. řediteli ČT Janečkovi, aby se v ČT alespoň chytili za nos a oklikou přes RRTV jsme chtěli natolik vyděsit jeho podřízené pracovníky, aby naše podání bez jakéhokoliv prodlení předali do štábu kolem gen. ředitele ČT.
Jestliže se můžeme s určitou, nevyčíslitelnou pravděpodobností domnívat, že se tomu tak v pondělí na Mikuláše skutečně stalo, můžeme se i domnívat, že toto naše popíchnutí mohlo částečně přispět k rozhodnutí ČT udělat následný den 7.12.2004 na ČT 2 zásadní programovou změnu v podobě odvysílání pětihodinového pořadu o 17.listopadu v dopoledních hodinách.
Otázkou je, zda si tedy v ČT z našeho podání vzali k něco k srdci, neboť nadále pozorujeme posun ČT k nechutnému bulváru, ale i to, jak společně i s dalším bývalým pilířem určitého standardu novinářské serióznosti nazývaným MF Dnes v poslední době v očekávání věcí příštích stále více straní modrým ptákům. Bohužel je straněno i různým Stalinovým pohrobků, a to i na poli kultury. Počínaje stálicemi angažované hudby (dle Vaší mnohokráte osvědčené definice angažovanosti = an gáže, tj. angažovaností pro peníze) jako je náš mnohokráte pozlacený Slavík či nesmrtelná Helena (při cestách lze registrovat na řadě míst billboard s námětem stařeny a základním mottem Již si jí nemusíš brát pro peníze a vždy mne napadne, jak by to zde slušelo dceři bývalého slatiňanského lékaře na těchto billboardech). Boužel však stále větší prostor získávají i na ČT lidi typu estébáka Ondřeje Hejmy.
V žádném případě si nemyslíme, že věc zcela zapadla a máme důvody se domnívat, že podáním o 17.listopadu 2004 se RRTV zabývá, neboť když už nás okolnosti donutili naučit se kuchařku kolem podání RRTV, tak znechucení úrovní sportovních přenosů na TV Nova a na TV Prima, jsme podobné podání šoupli na RRTV ještě jedno a v této věci nám RRTV zcela seriózně odpověděla, že sportovní zpravodajství nemusí být vyvážené a že tedy druhý podnět řešit nebude.
Velmi si ceníme za současné situace, že ČT 2 dne 3.1.2005 od 18.20 v pořadu Ta naše povaha česká ventilova kriticky spojenou s problematikou kolem kolem soudruha Snášela, o kterém společně víme, že je v duchu Balbinova odkazu svině. Ceníme si, že v tomto pořadu dostaly větší prostor i záběry ze studentské demonstrace z 17. listopadu 2004.
Takže již pouze závěrem o naší další činnosti. Jsem spokojeni s tím, že se nám podařilo ještě před jednáním vlády 20.12.2004 odeslat žádost o interpelaci ministra spravedlnosti, kterou Vás nechceme zatěžovat v celé šíři a tak Vám v příloze zasíláme výcuc z tohoto podání. Jestliže povětšinou v naší činnosti upřednostňujeme podání napříč politickým spektrem, tentokráte jsme naší žádost adresovali osobám blízkým Pavlu Němcovi s tím, že navrhovaná interpalace není namířena proti jeho osobě a jako na důkaz toho jsme jí poslali i Němcovi a tak opět můžeme pouze spekulovat, do jaké míry se naše podání případně podílelo na jeho rozhodnutí podat stížnost ve věci vendety vůči Vladimíru Hučínovi.
S pozdravem Jiří Nešpor


Datum: 9. ledna 2005, 17:01:41

Vážený pane Hutko,
především zkuste na sociálním zabezpečení, zda z toho skutečně nekápne nějaké to přilepšení k důchodu. Potom je zcela na Vašem svobodném rozhodnutí, zda se tak trochu budete považovat za řádného a zplnomocněného člena 4. odboje, tj. i s právem udělovat čestné členství dalším osobám. Za tímto účelem jsme Vám přibalili příslušné barvičky, neboť šíření čestného členství funguje na zcela stejném principu jako Vaše nakladatelství Samopal = urob si sám. K tomu Vám doplňujeme, že za patrona 4. odboje považujeme Vojtěcha z rodu Slavníkovců, všeobecně známého pod jménem svatý Vojtěch, kterého pokládáme za prvního disidenta v dějinách české státnosti.
Vzhledem k tomu, že jsme tento týden již třikrát zachytili upoutávku na pořad Ta naše povaha česká - pondělí 10.1.2005 na ČT 2 v 18.20 hod., která využívá naše morální poselství ze 17.listopadu 2004, kdy kamera nejprve najíždí na ceduli s nápisem: "Tunelování skončilo - zapomeňte." a posleze se přesunuje na mojí hlavu, na které jsem po celou dobu studentské demonstrace měl gumovou masku taťky Klause.
Tou Vás chtěli vystrašit při Vašem koncertě 17.11.2004, já jsem musel na vlak a tak jsem jím tam v sekretariátu tu masku nechal.
Doufám, že Vás vystrašili. Zmíněná cedula taky zůstala v sekretariátu BPS.
Očekáváme, že byť zlomkový prostor se našemu výše zmíněnému poselství dostane i v samotném televizním pořadu. Budeme potěšeni, pokud i Vy pomůžete šířit kult pomněnky, aby naopak věci nezůstaly zapomenuty. S pozdravem Jiří Nešpor


Podnět k zahájení správního řízení
25. ledna 2005, 20:38:14
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 100 00 Praha 10, Krátká 10

Vážení, dne 4.12.2004 jsem Vám zaslal v souladu s Vaším manualem = Popis obvyklého postupu (činností) správního úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti podnět, který Vám opakovaně pro připomenutí přikládám. Vzhledem k tomu, že jste standardním způsobem reagovali v zákonné lhůtě na další, zcela odlišné podání ze dne 17.12.2004, u kterého byla použita úplně stejná šablona, a to svým dopisem ze dne 22.12.2004 pod č.j. 360 vs/1 podepsaným Ing. Miroslavem Kučerou, byli jsme prozatím v domnění, že se naše podání v souladu s jednacím řádem RRTV řeší.

Vzhledem k tomu, že podání bylo pomocí internetu šířeno mezi občany ČR, začínají nás bombardovat dotazy od občanů, tj. televizních diváků, jakožto i potencionálních voličů, zda naše podání nakonec nebylo smeteno pod stůl, co se s ním stalo a jak bylo řešeno.

V souvislosti s tím si dovolíme poukázat v návaznosti na Váš jednací řád na bod 13 Vašeho manuálu: "V případě petice je zákonná lhůta 30 dnů. Jedná-li se o stížnost, oznámení nebo podnět a není-li třeba podnět prošetřovat u jiné organizace, činí lhůta 10 dnů. V případě, že je třeba prošetření u jiné organizace, vystaví úřad do 5 dnů potvrzení o doručení, vlastní vyřízení nesmí trvat déle než 30 dnů.Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se souhlasem statutárního orgánu Rady. O důvodech musí být uvědoměn stěžovatel." - konec citace

Jelikož lhůta 30 dnů byla již naplněna a ani jsme nebyli informováni o jejím prodloužení, žádáme Vás o informaci, jak s naším podáním bylo naloženo a co se případně ve věci vykonalo. Doufáme, že se nepostupovalo argentýnským způsobem, neboť o argentýnských úřadech se traduje, že úředníci 31.12. otevřou okna a vyhodí na ulici všechny dosud nevyřízené písemnosti, aby Nový rok začínali se zcela čistým stolem.

S přátelským pozdravem za zvědavé občany a televizní diváky
Ladislav Nešpor v.r.


Odesílatel: Jiří Nešpor
Předmět: FW: Zrušení stran a organizací, které propagují komunismus
Datum: 20. ledna 2005, 21:48:10

Vážený pan
JUDr. Pavel Němec
Poslanec Parlamentu ČR

Vážený pane poslanče,
vzhledem k tomu, že různé strany a organizace, které svým názvem veřejně propagují zločinnou komunistickou ideologií, i zcela veřejně a především pak beztrestně vyhrožují demokratickému zřízení krvavou odvetou - viz mediální vystoupení soudruha Zifčáka, Vás žádáme, abyste ve vládě předložil návrh na ukončení činnosti všech stran a organizací, které svým názvem, jakož i nepokrytým odkazem na marx-leninské učení, veřejně propagují zločinnou komunistickou ideologii.

Za 4.český odboj
Ladislav Nešpor v.r.
Rooseveltova 71/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou


Odesílatel: Jiří Nešpor Jiří Nešpor
Předmět: FW: Odbojářské novinky
Datum: 18. ledna 2005, 1:46:20

Vážený pane Hutko,
dnes, vlastně již včera jsme se možná minuli takříkajíc o prsní čudlíky. Při návratu z další jihočeské mise jsem chytil v Budějicích na stopu dva ochotné mladíky, kteří mne vyložili kousek pod Karlákem.
Krátce jsem se rozhodoval, jestli nemám vyrazit dolu, číhnout se, zda nejste doma či zda žizniv a i tak trochu hladov nemám naopak vyrazit směrem k Balbínce. Nakonec zvítězila podstatně delší a namahavější cesta do kopce Žitnou ku Balbinově poetické hospůdce.
Tak snad někdy příště.

Jelikož naše aktivity mohou občas působit dojmem donkichotského boje s větrnými mlýny, chci se Vám, jakož i některým dalším přátelům pochlubit o našem dalším úspěchu. V jednom minulém podání jsem zmínil naše aktivity vůči nemravným smlouvám, kdy jsme konstatovali, že výkon práva, který se striktně opírá o nemravné smlouvy nemůže být jiným než opět zase nemravným.
Proto nás potěšila nedlouho po našem podání, že státní zastupitelství a další orgány, tj. z ranku osloveného ministra Pavla Němce mají za úkol řešit otázku nemravných smluv. Opět můžeme pouze spekulovat, jak dalece jsme k tomuto přispěli se svojí podrobnou analýzou, že ve smlouvách s občany nelze pominout otázku mravnosti, neboť jinak i z tohoto důvodu jsou tyto smlouvy neplatné a soudy nemají v podstatě. proč na základě nemravných smluv posílat na různé babičky exekutory.

Tož, chtěl jsem Vás potěšit, že ne vše vyjde naprázdno a občas se i zadaří s věcmi pohnout ve prospěch lidí. V tomto směru nás potěšila i reakce pana senátora Štětiny v otázce schizofrenie kolem KSČM. Vypadá to, že je to další člověk ve vrcholných zastupitelských sborech, se kterým se nechá lidsky jednat.

Jinak ohledně upoutávky na pořad Ta naše povaha česká jsme se mýlili, neboť ten minulý, ale i včerejší byl o zcela něčem jiném a nami vytvořený motiv s gumovou maskou taťky Klause a nápisem "Tunelování skončilo - zapomeňte" je již po tři týdny používán prakticky každodenně jako obecná upoutávka na tento pořad bez ohledu na probírané téma.
S pozdravem Jiří Nešpor


Odesílatel: Jiří Nešpor
Předmět: Důležité - soudy, Gross, Zrušme komunisty
Datum: 10. února 2005, 8:46:57

Vítáme tímto legislativní změny, které by měly výrazným způsobem omezit vzájemný a mnohdy nekončící ping - pong mezi soudy první a druhé instance a věříme, že tyto změny povedou ku zlepšení právního stavu V ČR. V televizním zpravodajství k této legislativní změně, jsme nemohli nepřehlédnout informaci tiskového mluvčího Ministerstva spravedlnosti ČR, že pro české soudnictví je dlouhodobě typický stav, kdy v rámci vzájemného ping - pongu mají jednotlivé soudy na jednotlivé kauzy zcela odlišný právní názor.

Toto pramení ze skutečnosti, že místo toho, aby jednotlivé soudy v rámci jejich nezávislosti spojoval v jejich právních pohledech princip právní spravedlnosti, rozdělují je různé zájmy, které s výkonem práva a spravedlnosti nemají často nic společného. Tyto zájmy mj. pramení z nadstandardních osobních vztahů v rámci klientelismu vytvářenému místními mafiozními kleptokratickými oligarchiemi, osobních zájmů některých tzv. nezávislých soudců a korupčního prostředí v ČR.

V souvislosti s nadstandardními osobními vztahy nemůžeme opominout ve vztahu s podivnou soudní exekucí v Čepru mediální výrok mediálně známého a profláknutého právníka JUDr. Tomáše Sokola z AK Broš-Sokol-Novák, že některé soudy jednaní rychle, neboť rychle jednal v rámci zločinného spolčení i soudce Berka a ještě za to dodnes bere polovinu soudcovského platu.

Ve vztahu k osobním zájmům některých tzv. nezávislých soudců nemůžeme nepřehlédnout informace ze stavebních firem, že někteří soudci si staví honosná sídla nad své majetkové poměry. Nezdůvodnitelné majetkové poměry byly např. v případě bývalého chilského prezidenta Pinocheta vedle skutečnosti, že při diagnostikované těžké demenci poskytuje sofistikované rozhovory s medii, i příčinou obnovení soudního jednání s nim, neboť bylo spočítáno, že Pinochet mohl za život ze svých příjmů ušetřit zhruba 500 tisíc dolarů a v žádném případě 12 milionů dolarů, které má na svých kontech. Podobné problémy v menším má i současný český premiér, který opakovaně nedokáže spolehlivě vysvětlit původ peněz ve výši 1,2 milionu Kč.
V souvislosti s tím nelze pominout ani podporu ze strany koaličních partnerů, neboť ti si jsou jednak velice dobře vědomi skutečnosti, že s Grossem padá pravděpodobně definitivně celá koaliční vláda a jednak nikdo neví, kdo všechno má skutečně máslo na hlavě, a to i např. ze svého působení na ministerstvu obrany. V souvislosti s tím by neměl být přehlédnut závěr zprávy z internetového serveru Novinky.cz ze dne 9.2.2005, že poslanci si žijí vzhledem k výši svých příjmů velice dobře.

Ve vztahu k osobě Stanislava Grosse je nutno zohlednit skutečnost, kdy v rámci toho, že to myslí upřímně, podvedl své voliče, proč by nemohl obdobně jednat v jiných případech. Pokud Stanislav Gross v rámci svých protiútoků vykřikuje, že kampaň namířená proti němu je mocensky řízena, měl by se v první řadě ohlédnout za svá vlastní záda, neboť Zdeněk Škromach je nejen několikanásobný přeborník mnoha českých a moravských žup (možná i žump) ve skoku do řeči, ale i profláknutý intrikán, který s bohorovným klidem přijal svoji drtivou porážku 11 : 1, neboť již sám pravděpodobně nejlépe věděl, že Stanislav Gross bude z důvodů svých těžko vysvětlitelných majetkových poměrů odejít a jeho kandidatura na řádného předsedu ČSSD je tak i přes jeho vítězství bezpředmětná. Tím se tak přiblížila zcela reálně jeho vize menšinové vlády ČSSD s podporou KSČM, neboť jiná varianta i přes odpor prezidenta a opozice nemá v současném rozložení sil dostatečnou politickou podporu. Tímto se vrátíme k osobním zájmům mnohých tzv. nezávislých soudců, které v jednom směru, zcela antagonistickém k právu a spravedlnosti, nejlépe vyjádřil soudce Berka slovy: "Pojď, vole, naděláme prachy.", neboť vyvstává nutnost právní kontroly majetkových poměrů i nezávislých soudců, jakožto účinné protikorupční prevence v rámci nezávislých soudců a někdo by se měl začít zabývat otázkami, kteří někteří soudci žijí nad poměry svých příjmů.

Závěrem k problematice diametrálně odlišných právních pohledů jednotlivých soudů již pouze toliko, že mnohdy tzv. nezávislost soudů představuje často pouhý prachobyčejný papundeklový futrál, ve kterém se mají schovat veškeré nezákonnosti a porušování ústavy ze strany některých soudců.

Vzhledem k tomu, že tento stav má své kořeny i v neřešení otázky komunistických zločinů, kdy na těchto zločinech vyrostly zločiny transformační, do nichž vedle všeobecně známého tunelování patří i jednání ve jménu kréda: "Pojď, vole, naděláme prachy!", vítáme tímto webu www.zrusmekomunisty.cz petiční iniciativu Zrušme komunisty.

Za 4.český odboj 10.2.2005 Ladislav Nešpor v.r.


zpět